<html>
  <head>
    <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8">
  </head>
  <body text="#000000" bgcolor="#FFFFFF">
    <h4 style="display: block;margin: 0;padding: 0;color:
      #999999;font-family: Georgia;font-size: 20px;font-style:
      italic;font-weight: normal;line-height: 125%;letter-spacing:
      normal;text-align: center;"><a moz-do-not-send="true"
        href="http://www.alnog.al/alnog2">Regjistrohu Tani!</a><br>
      14 Nentor 2018, Tirane</h4>
    <h1 style="display: block;margin: 0;padding: 0;color:
      #222222;font-family: Helvetica;font-size: 40px;font-style:
      normal;font-weight: bold;line-height: 150%;letter-spacing:
      normal;text-align: center;">ALNOG2 - The Albanian Network
      Operators Event</h1>
    <table class="mcnImageBlock" style="min-width: 100%;border-collapse:
      collapse;mso-table-lspace: 0pt;mso-table-rspace:
      0pt;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;"
      width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
      <tbody class="mcnImageBlockOuter">
        <tr>
          <td style="padding: 9px;mso-line-height-rule:
            exactly;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust:
            100%;" class="mcnImageBlockInner" valign="top">
            <table class="mcnImageContentContainer" style="min-width:
              100%;border-collapse: collapse;mso-table-lspace:
              0pt;mso-table-rspace: 0pt;-ms-text-size-adjust:
              100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;" width="100%"
              cellspacing="0" cellpadding="0" align="left" border="0">
              <tbody>
                <tr>
                  <td class="mcnImageContent" style="padding-right:
                    9px;padding-left: 9px;padding-top: 0;padding-bottom:
                    0;text-align: center;mso-line-height-rule:
                    exactly;-ms-text-size-adjust:
                    100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;" valign="top">
                    <img alt=""
src="https://gallery.mailchimp.com/6300bbcf340b3d47b1a0c46a1/images/2ce9ae8b-55cf-41ab-9647-a906b4b271f6.png"
                      style="max-width: 1024px;padding-bottom:
                      0;display: inline !important;vertical-align:
                      bottom;border: 0;height: auto;outline:
                      none;text-decoration: none;-ms-interpolation-mode:
                      bicubic;" class="mcnImage" width="564"
                      align="middle"> </td>
                </tr>
              </tbody>
            </table>
          </td>
        </tr>
      </tbody>
    </table>
    <table class="mcnTextBlock" style="min-width: 100%;border-collapse:
      collapse;mso-table-lspace: 0pt;mso-table-rspace:
      0pt;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;"
      width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
      <tbody class="mcnTextBlockOuter">
        <tr>
          <td class="mcnTextBlockInner" style="padding-top:
            9px;mso-line-height-rule: exactly;-ms-text-size-adjust:
            100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;" valign="top">
            <table style="max-width: 100%;min-width:
              100%;border-collapse: collapse;mso-table-lspace:
              0pt;mso-table-rspace: 0pt;-ms-text-size-adjust:
              100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;"
              class="mcnTextContentContainer" width="100%"
              cellspacing="0" cellpadding="0" align="left" border="0">
              <tbody>
                <tr>
                  <td class="mcnTextContent" style="padding-top:
                    0;padding-right: 18px;padding-bottom:
                    9px;padding-left: 18px;mso-line-height-rule:
                    exactly;-ms-text-size-adjust:
                    100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;word-break:
                    break-word;color: #808080;font-family:
                    Helvetica;font-size: 16px;line-height:
                    150%;text-align: left;" valign="top">
                    <p style="text-align: justify;margin: 10px
                      0;padding: 0;mso-line-height-rule:
                      exactly;-ms-text-size-adjust:
                      100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;color:
                      #808080;font-family: Helvetica;font-size:
                      16px;line-height: 150%;">ALNOG2 eventi i pare i
                      organizuar nga <a moz-do-not-send="true"
                        href="https://www.alnog.al">Grupi Shqiptar i
                        Operatoreve te Rrjetit</a> do te zhvillohet ne
                      Tirane me 14 Nentor 2018, saktesisht nje vit pasi
                      Forumit te Pare te Operatoreve Shqiptare te
                      Rrjetit (<a moz-do-not-send="true"
                        href="https://alnof.namex.it/?mc_cid=51b506e6e3&mc_eid=[UNIQID]">ALNOF</a>).</p>
                    <p style="text-align: justify;margin: 10px
                      0;padding: 0;mso-line-height-rule:
                      exactly;-ms-text-size-adjust:
                      100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;color:
                      #808080;font-family: Helvetica;font-size:
                      16px;line-height: 150%;">Per here te dyte,
                      Operatoret Shqiptare te Internetit, si menaxhere
                      teknike dhe inxhiniere te rrjetit, do te takohen
                      per te folur rreth infrastruktures se Internetit,
                      teknologjise dhe interkoneksionit ne Shqiperi dhe
                      rajon.</p>
                    <p style="text-align: justify;margin: 10px
                      0;padding: 0;mso-line-height-rule:
                      exactly;-ms-text-size-adjust:
                      100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;color:
                      #808080;font-family: Helvetica;font-size:
                      16px;line-height: 150%;">Pjesemarrja eshte falas
                      per te gjithe te regjistruarit; detaje te
                      metejshme mbi programin dhe vendndodhjen do tju
                      vihen ne dispozicion perpara eventit dhe do te
                      jene gjithashtu te publikuara ne webpage te <a
                        moz-do-not-send="true"
                        href="https://www.alnog.al/alnog2">ALNOG2</a>.
                      Nderkohe ju sugjerojme te regjistroheni menjehere
                      per te siguruar vendin tuaj, dhe gjithashtu
                      regjistrohuni ne <a moz-do-not-send="true"
                        href="https://list.alnog.al/mailman/listinfo/alnog">mailing
                        list</a> te ALNOG nese nuk jeni tashme te
                      regjistruar!<br>
                      <br>
                    </p>
                  </td>
                </tr>
              </tbody>
            </table>
          </td>
        </tr>
      </tbody>
    </table>
    <table class="mcnDividerBlock" style="min-width:
      100%;border-collapse: collapse;mso-table-lspace:
      0pt;mso-table-rspace: 0pt;-ms-text-size-adjust:
      100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;table-layout: fixed
      !important;" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0"
      border="0">
      <tbody class="mcnDividerBlockOuter">
        <tr>
          <td class="mcnDividerBlockInner" style="min-width:
            100%;padding: 18px 18px 0px;mso-line-height-rule:
            exactly;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust:
            100%;">
            <table class="mcnDividerContent" style="min-width:
              100%;border-collapse: collapse;mso-table-lspace:
              0pt;mso-table-rspace: 0pt;-ms-text-size-adjust:
              100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;" width="100%"
              cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
              <tbody>
                <tr>
                  <td style="mso-line-height-rule:
                    exactly;-ms-text-size-adjust:
                    100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;" align="center"><a
                      moz-do-not-send="true"
                      href="https://www.alnog.al/alnog2"><font size="+3">REGJISTROHU
                        KETU</font></a><br>
                  </td>
                </tr>
              </tbody>
            </table>
          </td>
        </tr>
      </tbody>
    </table>
    <a class="mcnButton " title="Register Here!"
      href="https://alnog.al/alnog2?mc_cid=51b506e6e3&mc_eid=[UNIQID]"
      target="_self" style="font-weight: bold;letter-spacing:
      -0.5px;line-height: 100%;text-align: center;text-decoration:
      none;color: #FFFFFF;mso-line-height-rule:
      exactly;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust:
      100%;display: block;">Register Here!</a>
  </body>
</html>